7 دلیل پنهانی که نمی گذارد فهرست کارهای خود (to-do-list) را تمام کنید

این اشتباهات کوچک مانع رسیدن به هدف می شوند. در این مطلب نحوه نوشتن فهرست کارها به شکل موثرتر را توضیح خواهیم داد. 1-