تسخیر آینده : پیروزی در عصر تغییرات سریع

این آمار را در نظر بگیرید. از 100 شرکت برتر آمریکایی از لحاظ درآمد سالیانه در سال 1963 بیش از 40 درصد آنها در