چرا باید از فهرست کارهای روزانه (To-Do List) استفاده کنیم؟

  همه ما روزهایی را تجربه کرده ایم که در آن هزاران کار داریم و نمی دانیم که چگونه این همه کار را به