نسل چهارم بازاریابی – جابه جايی قدرت به مشتريان متصل

چارلي فراست يك نظريه پرداز توطئه بود كه عميقاً باورداشت تمدن بشري در سال 2012 به پايان خواهد رسيد. تعدادي از زمين شناسان نيز