عادت‌ها چگونه شکل می‌گیرند و چگونه می‌توان عادت‌های بد را کنار گذاشت؟

بسیاری از کارهایی که بصورت روزانه انجام می‌دهید، ریشه در عادت‌های شما دارند و برطبق آن، یک کار را انجام می‌دهید یا رفتار می‌کنید.
  برای تغییر کامل یک عادت تقریبا یک بازه زمانی 20 الی 50 روزه زمان لازم است. با این حال تحقیقات نشان داده است که وقتی یک
در قسمت دوم در مورد اینکه چه چیزهایی عادت‌های ما را می‌سازند و نحوه کارکرد آن‌ها صحبت خواهیم کرد. در این قسمت، چهار جزء