هر آنچه باید در مورد هیات مدیره بدانید

هیات مدیره چیست و چه کاری انجام می‌دهد؟ هر شرکت سهامی که فعالیت اقتصادی دارد، توسط عده‌ای از اشخاصِ صاحبِ سهم اداره می‌شود که
  یکی از مهم ترین وظایف مستمری که به عنوان یک راهبر کسب و کار به عهده دارید استخدام کارمندان است. کار آسانی نیست، یک پروسه زمان بر
کاهش هزینه به معنای اخراج کارمندان و یا کاهش کیفیت نیست. باید در مورد اثربخش نبودن روراست باشید. به سال 1990 بازگردید، زمانی که