مهم ترین عادت هایی که می توانید بسازید

در روزآموز قبلی آموختید که ساختمان یک عادت به چه صورت کار می­کند و یک عادت بد را انتخاب کردید که تا هفته آینده ترک کنید . امروز
  برای تغییر کامل یک عادت تقریبا یک بازه زمانی 20 الی 50 روزه زمان لازم است. با این حال تحقیقات نشان داده است که وقتی یک