متمرکز شدن یا عدم تمرکز ؟

یکی از بزرگترین چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های بزرگ تجاری در دنیای امروز، یافتن توازن صحیح بین متمرکز شدن یا عدم تمرکز است. هر دو مسیر تحت تاثیر