مفهوم خارپشتی در راه رسیدن از خوب به عالی (چارچوب سه محور فکری)

مفهوم تمرکز در چارچوب سه محور فکری در کار و زندگی روباه: همه چیز را می داند. خارپشت: یک چیز خیلی مهم را می داند.