مهم ترین عادت هایی که می توانید بسازید

در روزآموز قبلی آموختید که ساختمان یک عادت به چه صورت کار می­کند و یک عادت بد را انتخاب کردید که تا هفته آینده ترک کنید . امروز
  برای تغییر کامل یک عادت تقریبا یک بازه زمانی 20 الی 50 روزه زمان لازم است. با این حال تحقیقات نشان داده است که وقتی یک
تیم درستی را پیدا کنید.   پیدا کردن، ایجاد انگیزه و حفظ افراد خوب همیشه یک چالش بوده است. من فکر می کنم که این کار را به خوبی انجام داده
اینکه مدیران و رهبران باهم یکسان هستند تصور اشتباهی است. در حالیکه هر رهبری ممکن است مدیر نباشد،‌ اما هر مدیری باید بتواند یک رهبر باشد. مدیری که فاقد
 برای سال جدید چطور برنامه ریزی و هدف گذاری کنیم؟ همه ما ذوق و شوق و انگیزه خیلی زیادی در ابتدای سال برای برنامه