ترغیب و توسعه تیم   اهمیت تفویض اختیار بالاترین اولویت برای مدیران تفویض اختیار است. مهم نیست که شما چه اندازه آدم با مهارتی هستید،