جمله ای از فیلیپ کاتلر: اینترنت برنده های زیادی ایجاد می کند و کسانی که تاخیر کنند را دفن خواهد کرد. یک تعریف آسان