اگر به صحبت های روزمره افراد گوش کنید، متوجه می شوید اکثر آنها اغلب دو واژه ((مدیریت)) و ((رهبری)) را به جای هم و
اهمیت انعطاف‌پذیری استراتژی و اجرای آن پیتر دراکر گفته است: “برنامه‌ فقط حاکی از حسن نیت شما برای دنبال کردن مجموعه‌ای از هدف‌های مطلوب است؛ مگر
یکی از بزرگترین چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های بزرگ تجاری در دنیای امروز، یافتن توازن صحیح بین متمرکز شدن یا عدم تمرکز است. هر دو مسیر تحت تاثیر